Padmashri Shankar gives Mr. Gracious Benjamin, the Karshaka Sreshta Award on 22/12/19.